IMG_20231007_231802_1696695508652

Tim Dakwah Riau ke Batu Sangkar Sumatera Barat
IMG_20231007_231802_1696695508652